/ nyomtatás

2018. beiratkozás

 

TÁCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE
CSÓRI KIRENDELTSÉG
8041 CSÓR, FŐ TÉR 10.
TEL.: 06-22/599-510
EMAIL: hivatalcsor@gmail.com

 

H I R D E T M É N Y

a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai általános beiratkozás időpontjáról


A Táci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatáskörében eljárva értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó, 41/2018 (II.22.) számú határozatával a Csóri Csivitelő Óvoda általános óvodai beiratkozási időpontjait a 2018/2019-es nevelési évre a következő időpontokban határozza meg:


2018. április 24. (kedd)     8:00 – 16:30
2018. április 25. (szerda)     8:00 – 16:30


A fenti időpontokban a beiratkozásra a Csóri Csivitelő Óvodában (8041 Csór, Fő tér 10.) kerül sor.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdé-se alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A Csóri Csivitelő Óvoda felvételi körzete Csór község közigazgatási területe.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson veszt részt. (Felmentés csak a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint adható.) Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének, szabálysértést követ el.
Az óvodában a 2018/2019-es nevelési év 2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tart.
Az Óvoda az alapító okirata szerint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvéte-lét is biztosítja.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges doku-mentumok bemutatásával. A felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi (vagy esetleges átvételi) kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2018. május 28. Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem a Táci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez a közös hivatal Csóri Kirendeltségén (8041 Csór, Fő tér 10.)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány
- a gyermek lakcímét és személyi azonosítóját igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- a gyermek TAJ kártyája
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa és személyi igazolványa
- meglévő szakértői vélemény (ha van ilyen)


Megkérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiekben meghatározottak szerint gondoskodjanak 2018. au-gusztus 31. napjáig 3. életévét betöltő gyermekük óvodai beíratásáról.

Csór, 2018. március 1.


dr. Kmetz Norbert jegyző nevében és megbízásá-ból
Bedőcs Andrea kirendeltségvezető s.k.