/ nyomtatás

Parlagfűmentesítés

TÁCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE
CSÓRI KIRENDELTSÉG
8041 CSÓR, FŐ TÉR 10.
TEL.: 06-22/599-510
E-mail: hivatalcsor@gmail.com
 
 
F E L H Í V Á S     P A R L A G F Ű M E N T E S Í T É S R E
 
A Táci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatáskörében eljárva felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak szerint
 
„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
 
A parlagfű legintenzívebb növekedése július hónapban, a virágpor szóródása legnagyobb mértékben július végén és augusztus hónapban történik, ezért kell az ingatlantulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést legkésőbb június 30-ig végrehajtani, azt követően pedig a virágzást és az allergén pollen levegőbe jutását folyamatosan megakadályozni. A védekezés legegyszerűbb módja a rendszeres kaszálás, esetleg a gyomirtás. A megadott határidő után a vegetációs időszak végéig a védekezés elvégzésének földhivatali ellenőrzése zajlik. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor külterületen a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya, belterületen a Jegyző közérdekű védekezést rendel el, mely határozat azonnal végrehajtható. A hatóság által elrendelt közérdekű védekezést a megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie, mely tartozás adók módjára behajtható. A felmerült költségek magukban foglalják: a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta), a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre) és a hatóságoknál felmerülő költségeket.
 
A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki a parlagfű elleni védekezést elmulasztó földhasználóra. A bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően 20.000 – 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
 
Kérem a Tisztelt Földhasználókat, tegyenek eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségüknek! A parlagfű mentesítés elvégzése mindannyiunk közös érdeke.
 
 
Csór, 2018. május 24.
 
dr. Kmetz Norbert jegyző nevében és megbízásából:
Bedőcs Andrea kirendeltségvezető s.k.