/ nyomtatás

Polgármesteri Hivatal

Nyitvatartás
 
Hétfő 13:00 - 15:30
Kedd ügyfélfogadás nincs
Szerda 7:30 - 12:00 és 13:00 - 17:00
Csütörtök 8:00 - 11:30 és 12:30 - 15:30
Péntek 8:00 - 11:30
 
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az Önök minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében szíveskedjenek az ügyfélfogadási időt betartani.
 
 
Polgármester
Csete Krisztián polgármester kötetlen munkaidővel rendelkezik, bármikor elérhető, amennyiben a falu ügyeinek fontossága azt megkívánja. Alapvetően nyitva tartási időben tartózkodik a hivatalban. Munkájával a köz érdekét szolgálja, tárgyalásokat folytat, szerződéseket ír alá. Éppen ezen nagy felelősség miatt hárul rá a legnagyobb teher.
 
Elérhetőségei
Otthon és a Hivatalban
Felsőtabán utca 37.;  Fő tér 10.
Tel.: 06-22/599-510
Mobil: 06-20/598-57-52
E-mail: csetekr@t-online.hu
 
 
Jegyző
Csóron az önálló polgármesteri hivatal megszűnt. Létrehoztuk az Tác-Csősz-Csór közös hivatalt, aminek egyik kirendeltsége van Csóron. A hivatal működésének jogi hátterét dr. Kmetz Norbert közös hivatali jegyző biztosítja, előkészíti a képviselő-testületi ülések anyagát, megírja az ülésekről készített jegyzőkönyvet, rendszeres tájékoztatást ad a jogszabályi hátterekről. Kapcsolatot tart a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatallal, szükség szerint a minisztériumokkal, a megyei főjegyzővel, a TÁH és a Kincstár érintett vezetőivel, a területi államigazgatási szervek vezetőivel, a pártok és civil szervezetek helyi vezetőivel, az önkormányzati intézmények vezetőivel, a sajtó képviselőivel. Bedőcs Andrea kirendeltségvezető segíti a napi munkájában.
 
Elérhetőségei
Tel.: 06-22/599-510
Mobil: 06-70/3139344
E-mail: hivatalcsor@gmail.com
 
 
Szociális előadó
Kunné Bittmann Veronika: előkészíti az ügyfélfogadáson tett bejelentésekre a válaszleveleket, a feladatkörét érintő statisztikai jelentéseket, a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatokat, nyilvántartást vezet a rendszeres szociális segélyre jogosultakról. Lakcímbejelentéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Állampolgárok és jogi személyek, valamint társhatóságok részére személyazonosító és lakcímadatok szolgáltatása, erről nyilvántartás vezetése. Az állandó- és ideiglenes lakosok személyi lapjainak kezelése. Adatközlés a személy nyilvántartott adataiból. Személyi adatközlésekre családi állapot igazolásának, valamint hatósági bizonyítványok kiadására önálló kiadmányozási joggal rendelkezik. Felelős az adatvédelmi törvényben foglaltak betartásáért, a személyi nyilvántartásért, az adatkezelésért. Nyomtatások átadása. Hatósági bizonyítvány kiadása.
 
Elérhetőségei
Tel.: 06-22/599-510
E-mail: hivatalcsor@gmail.com
 
 
Adóügyi előadó
Alessio Zsuzsanna gondoskodik az önkormányzati gazdálkodásához kapcsolódó bevételi javaslat kidolgozásáról, az adóbevételek alakulásának figyelemmel kíséréséről, a részletfizetési kérelmek elbírálásra történő előkészítéséről, a gépjármű forgalomból történő kivonásának kezdeményezéséről, a lakosság és a gazdálkodó szervek tájékoztatásáról az adójogszabályok tekintetében, a méltányossági kérelmek elbírálásra előkészítéséről.
 
Feladatkörében eljárva munkakörébe tartozik az adóalanyok nyilvántartása, az adófizetési kötelezettség megállapítása és ellenőrzése valamint a jegyző által meghatározott információszolgáltatás.
 
Szakmai feladatkörében eljárva gondoskodik az adóköteles gépjármű adókivetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, a felhívások adóalanyok részére történő kiküldéséről, az adóbevallások beszedéséről és felülvizsgálatáról, a gépjárműadó megállapításáról, a fizetési határozatok kibocsátásáról, a zálogolási jegyzőkönyvek kiírásáról, az adóhelyesbítések átvezetéséről, az adóbevallás beadására irányuló felszólítások kibocsátásáról, az adókötelezettség teljesítésére irányuló felhívás kibocsátásáról, a munkaköréhez kapcsolódó ügyfélfogadás színvonalas ellátásáról, adatok gyűjtéséről az adókötelezettség megállapítására, a tulajdonjogi adatok beszerzéséről, adózók nyilvántartásának folyamatos vezetéséről, befizetési lapok könyveléséről, egyeztetéséről (számítógépes feldolgozás), hátralékosok nyilvántartásáról, folyamatos ellenőrzéséről, fizetési felhívások küldéséről, adó- és értékbizonyítvány készítéséről, minden évben december 31-i zárással kimutatás készítéséről, adóívek kiküldéséről, adóigazolások kiadásáról, jogszabályban előírt nyilvántartás, kimutatás vezetéséről, adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, elszámolásáról, az egyenes adó hátralékok, az adók módjára behajtandó köztartozások és a külön kezelt adóhátralékok helyszíni végrehajtásáról, helyi iparűzési adó és gépjárműadó befizetések számfejtéséről, könyveléséről, törzsadattári bizonylatok kiállításáról, adóelőírások-törlések felvezetéséről a személyi adatgyűjtő lapokra, a késedelmi pótlékok és végrehajtási költségek elszámolásról, fizetési értékesítések kiadásáról, hátraléki kimutatások, adatszerző megkeresések megküldéséről társhatóságok felé, adóbevételek utalásáról az önkormányzat költségvetési számlájára, behajthatatlanság esetén visszajelentésről, törlésről, illetékhátralékok rendezéséről, könyveléséről.
 
Elérhetőségei
Tel.: 06-22/599-510
Mobil: 06-70/313-93-43
E-mail: hivatalcsor@gmail.com
 
 
Gazdasági előadó
Varga Ferencné és Jezsoviczkiné Kónya Ildikó gondoskodik a költségvetési koncepció elkészítéséről, a költségvetési rendelettervezet elkészítéséről, a költségvetést megalapozó egyéb további rendelettervezetek elkészítéséről, a költségvetés végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási beszámoló elkészítéséről, a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról, az önállóan, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatainak, az önkormányzat bevételi forrásainak áttekintéséről, ennek alapján a költségvetési koncepció kialakításáról, a képviselő-testület illetékes bizottságai véleményének a koncepcióhoz történő csatolásáról, a központi költségvetés számára az előírt információk határidőben történő szolgáltatásáról, az előző évi pénzmaradványok elszámoltatásáról, az elszámolások felülvizsgálatáról, a címzett, és céltámogatások, valamint a kiegészítő támogatások igényléséről, a költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési szervek pénzellátásáról.
 
Munkaköréből eredő feladatai: Könyvelések gépi feldolgozása. A gazdálkodásról havi pénzforgalmi jelentés önkormányzati szintű összeállítása és a MÁK-hoz való továbbítása. Az önkormányzat vagyonának nyilvántartása, folyamatos vezetése. A polgármesteri hivatal és az önálló intézmények előirányzatainak nyilvántartása, egyeztetés az intézményekkel. Irányítja az intézmények és szervek költségvetésének tervezési munkáit, előirányzataikat felülvizsgálja, a teljesítéseket figyelemmel kíséri. Elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókat, azokat testületi jóváhagyásra terjeszti. Nyilvántartja a lakbér és bérleti díj befizetéseket. Gondoskodik a határozatokkal megállapított segélyek, támogatások kifizetéséről. Elvégzi a helyi kábeltelevíziós díj számlázását, a számlák postázását, a befizetéseket nyilvántartja, rögzíti.
 
Elérhetőségei
Tel.: 06-22/599-510
Mobil: 06-70/430-75-90
E-mail: hivatalcsor@gmail.com
 
 
Igazgatási előadó
Gombaszögi-Szalai Tímea a beérkező és kimenő levelek irattározását végzi. Ezen kívül a következő feladatokat látja el: szociális jellegű kérvényekhez nyomtatványok kiadása, és a kérvények iktatása, az önkormányzathoz kapcsolódó iratanyagok iktatása, telefonos ügyfélszolgálat ellátása, postázás, kifüggesztések intézése, intézményi anyagbeszerzés koordinálása, hagyatéki feladatok ellátása, jegyzőkönyvek készítése.
 
Elérhetőségei
Tel.: 06-22/599-510
E-mail: hivatalcsor@gmail.com