/ nyomtatás

Polgármesteri Hivatal

Nyitvatartás
 
Hétfő 13:00 - 15:30
Kedd ügyfélfogadás nincs
Szerda 7:30 - 12:00 és 13:00 - 17:00
Csütörtök 8:00 - 11:30 és 12:30 - 15:30
Péntek 8:00 - 11:30
 

 
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az Önök minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében szíveskedjenek az ügyfélfogadási időt betartani.
 
Polgármester
Csete Krisztián polgármester kötetlen munkaidővel rendelkezik, bármikor elérhető, amennyiben a falu ügyeinek fontossága azt megkívánja. Alapvetően nyitva tartási időben tartózkodik a hivatalban. Munkájával a köz érdekét szolgálja, tárgyalásokat folytat, szerződéseket ír alá. Éppen ezen nagy felelősség miatt hárul rá a legnagyobb teher.
 
Elérhetőségei

Otthon és a Hivatalban
Felsőtabán utca 37.;  Fő tér 10.
Tel.: 06-22/599-510 (6-os gomb)
Mobil: 06-20/598-57-52 és 06-70/313-93-45
E-mail: csetekr@t-online.hu
 
Jegyző

Csóron az önálló polgármesteri hivatal megszűnt. Létrehoztuk az Tác-Csősz-Csór közös hivatalt, aminek egyik kirendeltsége van Csóron. A hivatal működésének jogi hátterét dr. Kmetz Norbert közös hivatali jegyző és Dancsné Ficsóri Enikő aljegyző biztosítja, előkészíti a képviselő-testületi ülések anyagát, megírja az ülésekről készített jegyzőkönyvet, rendszeres tájékoztatást ad a jogszabályi hátterekről. Kapcsolatot tart a Fejér Megyei Kormányhivatallal, szükség szerint a minisztériumokkal, a megyei főjegyzővel, a TÁH és a Magyar Államkincstár vezetőjével, a területi államigazgatási szervek vezetőivel, a pártok és civil szervezetek helyi vezetőivel, az önkormányzati intézmények vezetőivel, a sajtó képviselőivel.

 

dr. Kmetz Norbert jegyző Dancsné Ficsóri Enikő aljegyző
Mobil: 06-70/600-37-50 Mobil: 06-70/313-93-44
E-mail: hivatalcsor@gmail.com E-mail: hivatalcsor@gmail.com
           jegyzo@csor.hu             

 


Igazgatási és anyakönyvi ügyintéző
Bedőcs Andrea a beérkező és kimenő levelek irattárazását végzi. Ezen kívül a következő feladatokat látja el: szociális jellegű kérvényekhez nyomtatványok kiadása, és a kérvények iktatása, az önkormányzathoz kapcsolódó iratanyagok iktatása, telefonos ügyfélszolgálat ellátása, postázás, kifüggesztések intézése, intézményi anyagbeszerzés koordinálása, méhekkel, méhek vándorlásával kapcsolatos ügyek,anyakönyvi ügyek intézése, hatósági bizonyítványok, közérdekű munkavégzés nyilvántartása, hagyatéki feladatok ellátása, jegyzőkönyvek készítése.
 
Elérhetőségei
Tel.: 06-22/599-510 (1-es gomb)
Mobil: 06-70/850-75-93
E-mail: hivatalcsor@gmail.com

 
Szociális ügyintéző
Kunné Bittmann Veronika: előkészíti az ügyfélfogadáson tett bejelentésekre a válaszleveleket, a feladatkörét érintő statisztikai jelentéseket. Lakcímbejelentéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Állampolgárok és jogi személyek, valamint társhatóságok részére személyazonosító és lakcímadatok szolgáltatása, erről nyilvántartás vezetése. Az állandó- és ideiglenes lakosok személyi lapjainak kezelése. Adatközlés a személy nyilvántartott adataiból. Személyi adatközlésekre családi állapot igazolásának, valamint hatósági bizonyítványok kiadására önálló kiadmányozási joggal rendelkezik. Felelős az adatvédelmi törvényben foglaltak betartásáért, a személyi nyilvántartásért, az adatkezelésért. Nyomtatások átadása. Hatósági bizonyítvány kiadása, közfoglalkoztatási ügyek, és a helyi védelem feladatainak ellátása.
 
Elérhetőségei
Tel.: 06-22/599-510 (2-es gomb)
Mobil: 06-70/850-65-36
E-mail: hivatalcsor@gmail.com

Pénzügyi ügyintéző
Jezsoviczkiné Kónya Ildikó és Barbélyné Finota Krisztina gondoskodik a költségvetési koncepció elkészítéséről, a költségvetési rendelettervezet elkészítéséről, a költségvetést megalapozó egyéb további rendelettervezetek elkészítéséről.  
A költségvetés végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási beszámoló elkészítéséről, a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról, az önállóan, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatainak, az önkormányzat bevételi forrásainak áttekintéséről, ennek alapján a költségvetési koncepció kialakításáról, a képviselő-testület illetékes bizottságai véleményének a koncepcióhoz történő csatolásáról, a központi költségvetés számára az előírt információk határidőben történő szolgáltatásáról, az előző évi pénzmaradványok elszámoltatásáról, az elszámolások felülvizsgálatáról, a címzett, és céltámogatások, valamint a kiegészítő támogatások igényléséről, a költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési szervek pénzellátásáról.
Munkaköréből eredő feladatai: Könyvelések gépi feldolgozása. A gazdálkodásról havi pénzforgalmi jelentés önkormányzati szintű összeállítása és a MÁK-hoz való továbbítása. Az önkormányzat vagyonának nyilvántartása, folyamatos vezetése. A polgármesteri hivatal és az önálló intézmények előirányzatainak nyilvántartása, egyeztetés az intézményekkel. Irányítja az intézmények és szervek költségvetésének tervezési munkáit, előirányzataikat felülvizsgálja, a teljesítéseket figyelemmel kíséri. Elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókat, azokat testületi jóváhagyásra terjeszti. Nyilvántartja a lakbér és bérleti díj befizetéseket. Gondoskodik a határozatokkal megállapított segélyek, támogatások kifizetéséről és az egyébbefizetésekből származó analitikákat.
 
Elérhetőségei
Tel.: 06-22/599-510 (3-as gomb)
Mobil: 06-70/850-65-37
E-mail: hivatalcsor@gmail.com


Adóügyi előadó
Alessio Zsuzsanna gondoskodik az önkormányzati gazdálkodásához kapcsolódó bevételi javaslat kidolgozásáról, az adóbevételek alakulásának figyelemmel kíséréséről, a részletfizetési kérelmek elbírálásra történő előkészítéséről, a lakosság és a gazdálkodó szervek tájékoztatásáról az adójogszabályok tekintetében, a méltányossági kérelmek elbírálásra előkészítéséről.
 
Feladatkörében eljárva munkakörébe tartozik az adóalanyok nyilvántartása, az adófizetési kötelezettség megállapítása és ellenőrzése valamint a jegyző által meghatározott információszolgáltatás.
 
Szakmai feladatkörében eljárva gondoskodik a felhívások adóalanyok részére történő kiküldéséről. Az adóbevallások beszedéséről és felülvizsgálatáról, a fizetési határozatok kibocsátásáról, a zálogolási jegyzőkönyvek kiírásáról, az adóhelyesbítések átvezetéséről, az adóbevallás beadására irányuló felszólítások kibocsátásáról, az adókötelezettség teljesítésére irányuló felhívás kibocsátásáról.
A munkaköréhez kapcsolódó ügyfélfogadás színvonalas ellátásáról, adatok gyűjtéséről az adókötelezettség megállapítására, a tulajdonjogi adatok beszerzéséről, adózók nyilvántartásának folyamatos vezetéséről, befizetési lapok könyveléséről, egyeztetéséről (számítógépes feldolgozás), hátralékosok nyilvántartásáról, folyamatos ellenőrzéséről, fizetési felhívások küldéséről, adó- és értékbizonyítvány készítéséről, minden évben december 31-i zárással kimutatás készítéséről, adóívek kiküldéséről, adóigazolások kiadásáról, jogszabályban előírt nyilvántartás, kimutatás vezetéséről, adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről, elszámolásáról, az egyenes adó hátralékok, az adók módjára behajtandó köztartozások és a külön kezelt adóhátralékok helyszíni végrehajtásáról, helyi iparűzési adó, a törzsadattári bizonylatok kiállításáról.
Az adóelőírások-törlések felvezetéséről a személyi adatgyűjtő lapokra, a késedelmi pótlékok és végrehajtási költségek elszámolásról, fizetési értékesítések kiadásáról, hátraléki kimutatások, adatszerző megkeresések megküldéséről társhatóságok felé, adóbevételek utalásáról az önkormányzat költségvetési számlájára, behajthatatlanság esetén visszajelentésről, törlésről, illetékhátralékok rendezéséről, könyveléséről.
 
Elérhetőségei
Tel.: 06-22/599-510 (4-s gomb)
Mobil: 06-70/313-93-43
E-mail: hivatalcsor@gmail.com
 
 
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember:
Gombaszögi-Szalai Tímea feladatai a Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, közösségszervezés.
Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések elősegítése a helyi kulturális szolgáltatások minőségének növelése érdekében: önkéntesek toborzása, felkészítése, koordinálása, segítése, önkéntes közösségi szolgálatot koordináló helyi kezdeményezések megerősítése. Helyi szereplők által közösen megvalósított helyi önkéntes programok szervezése. Fő feladata a helyi kultúra gondozása, a település, a régió természeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, a helyi tudás, a lokálpatriotizmus, a "gazdatudat" erősítése, a helyi információk cseréjének elősegítése. A rendezvényekhez, programokhoz, színpadi produkciókhoz kapcsolódó megfelelő színpadkép, dekoráció előkészítése. A közösségi színtér életéhez kapcsolódó, valamint a közművelődés területén hasznosítható pályázatok folyamatos figyelése, arról való tájékoztatás, a pályázatok elkészítése és elszámolása. A közösségi színtér látogatóinak tájékoztatása az aktuális programokról.
Köteles a közösségi színtér rendjét betartani és másokkal is betartatni. Feladata többek között a Közösségi Színtér helységeinek bérletével, használatával kapcsolatos igények kezelése, a helyiség bérleti szerződések megkötése, a helyiség bérletekkel kapcsolatos nyilvántartás folyamatos vezetése.

Elérhetőségei
Tel.: 06-22/599-510 (5-ös gomb)
Mobil: 06-70/430-75-90
E-mail: kultura@csor.hu