/ nyomtatás

Polgármesteri Hivatal

Nyitvatartás
 
Hétfõ 13:00 - 15:30
Kedd ügyfélfogadás nincs
Szerda 7:30 - 12:00 és 13:00 - 17:00
Csütörtök 8:00 - 11:30 és 12:30 - 15:30
Péntek 8:00 - 11:30
 

 
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az Önök minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében szíveskedjenek az ügyfélfogadási idõt betartani.
 
Polgármester
Csete Krisztián polgármester kötetlen munkaidõvel rendelkezik, bármikor elérhetõ, amennyiben a falu ügyeinek fontossága azt megkívánja. Alapvetõen nyitva tartási idõben tartózkodik a hivatalban. Munkájával a köz érdekét szolgálja, tárgyalásokat folytat, szerzõdéseket ír alá. Éppen ezen nagy felelõsség miatt hárul rá a legnagyobb teher.
 
Elérhetõségei

Otthon és a Hivatalban
Felsõtabán utca 37.;  Fõ tér 10.
Tel.: 06-22/599-510 (6-os gomb)
Mobil: 06-20/598-57-52 és 06-70/313-93-45
E-mail: csetekr@t-online.hu
 
Jegyzõ

Csóron az önálló polgármesteri hivatal megszûnt. Létrehoztuk az Tác-Csõsz-Csór közös hivatalt, aminek egyik kirendeltsége van Csóron. A hivatal mûködésének jogi hátterét dr. Kmetz Norbert közös hivatali jegyzõ és Dancsné Ficsóri Enikõ aljegyzõ biztosítja, elõkészíti a képviselõ-testületi ülések anyagát, megírja az ülésekrõl készített jegyzõkönyvet, rendszeres tájékoztatást ad a jogszabályi hátterekrõl. Kapcsolatot tart a Fejér Megyei Kormányhivatallal, szükség szerint a minisztériumokkal, a megyei fõjegyzõvel, a TÁH és a Magyar Államkincstár vezetõjével, a területi államigazgatási szervek vezetõivel, a pártok és civil szervezetek helyi vezetõivel, az önkormányzati intézmények vezetõivel, a sajtó képviselõivel.

 

dr. Kmetz Norbert jegyzõ Dancsné Ficsóri Enikõ aljegyzõ
Mobil: 06-70/600-37-50 Mobil: 06-70/313-93-44
E-mail: hivatalcsor@gmail.com E-mail: hivatalcsor@gmail.com
           jegyzo@csor.hu             

 


Igazgatási és anyakönyvi ügyintézõ
Bedõcs Andrea a beérkezõ és kimenõ levelek irattárazását végzi. Ezen kívül a következõ feladatokat látja el: szociális jellegû kérvényekhez nyomtatványok kiadása, és a kérvények iktatása, az önkormányzathoz kapcsolódó iratanyagok iktatása, telefonos ügyfélszolgálat ellátása, postázás, kifüggesztések intézése, intézményi anyagbeszerzés koordinálása, méhekkel, méhek vándorlásával kapcsolatos ügyek,anyakönyvi ügyek intézése, hatósági bizonyítványok, közérdekû munkavégzés nyilvántartása, hagyatéki feladatok ellátása, jegyzõkönyvek készítése.
 
Elérhetõségei
Tel.: 06-22/599-510 (1-es gomb)
Mobil: 06-70/850-75-93
E-mail: hivatalcsor@gmail.com

 
Szociális ügyintézõ
Kunné Bittmann Veronika: elõkészíti az ügyfélfogadáson tett bejelentésekre a válaszleveleket, a feladatkörét érintõ statisztikai jelentéseket. Lakcímbejelentéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Állampolgárok és jogi személyek, valamint társhatóságok részére személyazonosító és lakcímadatok szolgáltatása, errõl nyilvántartás vezetése. Az állandó- és ideiglenes lakosok személyi lapjainak kezelése. Adatközlés a személy nyilvántartott adataiból. Személyi adatközlésekre családi állapot igazolásának, valamint hatósági bizonyítványok kiadására önálló kiadmányozási joggal rendelkezik. Felelõs az adatvédelmi törvényben foglaltak betartásáért, a személyi nyilvántartásért, az adatkezelésért. Nyomtatások átadása. Hatósági bizonyítvány kiadása, közfoglalkoztatási ügyek, és a helyi védelem feladatainak ellátása.
 
Elérhetõségei
Tel.: 06-22/599-510 (2-es gomb)
Mobil: 06-70/850-65-36
E-mail: hivatalcsor@gmail.com

Pénzügyi ügyintézõ
Jezsoviczkiné Kónya Ildikó és Barbélyné Finota Krisztina gondoskodik a költségvetési koncepció elkészítésérõl, a költségvetési rendelettervezet elkészítésérõl, a költségvetést megalapozó egyéb további rendelettervezetek elkészítésérõl.  
A költségvetés végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási beszámoló elkészítésérõl, a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról, az önállóan, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következõ költségvetési évre vonatkozó feladatainak, az önkormányzat bevételi forrásainak áttekintésérõl, ennek alapján a költségvetési koncepció kialakításáról, a képviselõ-testület illetékes bizottságai véleményének a koncepcióhoz történõ csatolásáról, a központi költségvetés számára az elõírt információk határidõben történõ szolgáltatásáról, az elõzõ évi pénzmaradványok elszámoltatásáról, az elszámolások felülvizsgálatáról, a címzett, és céltámogatások, valamint a kiegészítõ támogatások igénylésérõl, a költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési szervek pénzellátásáról.
Munkakörébõl eredõ feladatai: Könyvelések gépi feldolgozása. A gazdálkodásról havi pénzforgalmi jelentés önkormányzati szintû összeállítása és a MÁK-hoz való továbbítása. Az önkormányzat vagyonának nyilvántartása, folyamatos vezetése. A polgármesteri hivatal és az önálló intézmények elõirányzatainak nyilvántartása, egyeztetés az intézményekkel. Irányítja az intézmények és szervek költségvetésének tervezési munkáit, elõirányzataikat felülvizsgálja, a teljesítéseket figyelemmel kíséri. Elkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókat, azokat testületi jóváhagyásra terjeszti. Nyilvántartja a lakbér és bérleti díj befizetéseket. Gondoskodik a határozatokkal megállapított segélyek, támogatások kifizetésérõl és az egyébbefizetésekbõl származó analitikákat.
 
Elérhetõségei
Tel.: 06-22/599-510 (3-as gomb)
Mobil: 06-70/850-65-37
E-mail: hivatalcsor@gmail.com


Adóügyi elõadó
Alessio Zsuzsanna gondoskodik az önkormányzati gazdálkodásához kapcsolódó bevételi javaslat kidolgozásáról, az adóbevételek alakulásának figyelemmel kísérésérõl, a részletfizetési kérelmek elbírálásra történõ elõkészítésérõl, a lakosság és a gazdálkodó szervek tájékoztatásáról az adójogszabályok tekintetében, a méltányossági kérelmek elbírálásra elõkészítésérõl.
 
Feladatkörében eljárva munkakörébe tartozik az adóalanyok nyilvántartása, az adófizetési kötelezettség megállapítása és ellenõrzése valamint a jegyzõ által meghatározott információszolgáltatás.
 
Szakmai feladatkörében eljárva gondoskodik a felhívások adóalanyok részére történõ kiküldésérõl. Az adóbevallások beszedésérõl és felülvizsgálatáról, a fizetési határozatok kibocsátásáról, a zálogolási jegyzõkönyvek kiírásáról, az adóhelyesbítések átvezetésérõl, az adóbevallás beadására irányuló felszólítások kibocsátásáról, az adókötelezettség teljesítésére irányuló felhívás kibocsátásáról.
A munkaköréhez kapcsolódó ügyfélfogadás színvonalas ellátásáról, adatok gyûjtésérõl az adókötelezettség megállapítására, a tulajdonjogi adatok beszerzésérõl, adózók nyilvántartásának folyamatos vezetésérõl, befizetési lapok könyvelésérõl, egyeztetésérõl (számítógépes feldolgozás), hátralékosok nyilvántartásáról, folyamatos ellenõrzésérõl, fizetési felhívások küldésérõl, adó- és értékbizonyítvány készítésérõl, minden évben december 31-i zárással kimutatás készítésérõl, adóívek kiküldésérõl, adóigazolások kiadásáról, jogszabályban elõírt nyilvántartás, kimutatás vezetésérõl, adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl, elszámolásáról, az egyenes adó hátralékok, az adók módjára behajtandó köztartozások és a külön kezelt adóhátralékok helyszíni végrehajtásáról, helyi iparûzési adó, a törzsadattári bizonylatok kiállításáról.
Az adóelõírások-törlések felvezetésérõl a személyi adatgyûjtõ lapokra, a késedelmi pótlékok és végrehajtási költségek elszámolásról, fizetési értékesítések kiadásáról, hátraléki kimutatások, adatszerzõ megkeresések megküldésérõl társhatóságok felé, adóbevételek utalásáról az önkormányzat költségvetési számlájára, behajthatatlanság esetén visszajelentésrõl, törlésrõl, illetékhátralékok rendezésérõl, könyvelésérõl.
 
Elérhetõségei
Tel.: 06-22/599-510 (4-s gomb)
Mobil: 06-70/313-93-43
E-mail: hivatalcsor@gmail.com
 
 
Közmûvelõdési és közönségkapcsolati szakember:
Gombaszögi-Szalai Tímea feladatai a Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, közösségszervezés.
Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések elõsegítése a helyi kulturális szolgáltatások minõségének növelése érdekében: önkéntesek toborzása, felkészítése, koordinálása, segítése, önkéntes közösségi szolgálatot koordináló helyi kezdeményezések megerõsítése. Helyi szereplõk által közösen megvalósított helyi önkéntes programok szervezése. Fõ feladata a helyi kultúra gondozása, a település, a régió természeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, a helyi tudás, a lokálpatriotizmus, a "gazdatudat" erõsítése, a helyi információk cseréjének elõsegítése. A rendezvényekhez, programokhoz, színpadi produkciókhoz kapcsolódó megfelelõ színpadkép, dekoráció elõkészítése. A közösségi színtér életéhez kapcsolódó, valamint a közmûvelõdés területén hasznosítható pályázatok folyamatos figyelése, arról való tájékoztatás, a pályázatok elkészítése és elszámolása. A közösségi színtér látogatóinak tájékoztatása az aktuális programokról.
Köteles a közösségi színtér rendjét betartani és másokkal is betartatni. Feladata többek között a Közösségi Színtér helységeinek bérletével, használatával kapcsolatos igények kezelése, a helyiség bérleti szerzõdések megkötése, a helyiség bérletekkel kapcsolatos nyilvántartás folyamatos vezetése.

Elérhetõségei
Tel.: 06-22/599-510 (5-ös gomb)
Mobil: 06-70/430-75-90
E-mail: kultura@csor.hu