/ nyomtatás

Napköziotthonos óvoda

Csóri Csivitelõ Óvoda
8041, Csór Fõ tér 10.
Tel.: 06-22/599-510
Mobil: 06-70/430-75-92
E-mail címe: ovodacsor@gmail.com
 
Óvodapedagógusok
 • Wittmanné Csapó Anikó    óvodavezetõ  (22/599-510)
 • Rácz Tímea   óvodavezetõ-helyettes
 • Sági Judit
 • Zákányi Réka
 • Dunai Tünde
 
Dajkák
 • Sipos Sándorné
 • Müllner Adrienn
 • Szalai István Sándorné
 
Élelmezésvezetõ
 • Hári Istvánné
 
Szakács
 • Hegedûs Andrea
 
Konyhai kisegítõk
 • Róth Esztella
 • Baba Gáborné
 • Kuhinkóné Kovács Judit
 
Az óvodának a gyermekek felnõttkori személyiségének meghatározásában fontos szerepe van. Nagyon sokat jelent, hogy olyan útravalót kapjanak, ami hozzásegíti õket késõbbi életük sikereihez, személyiségük kialakulásához és nem utolsó sorban a boldogulásukhoz. Ezért az óvodánkban meleg, szeretetteljes, családias a légkör, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag. A gyermekek képesek lesznek elmélyülten munkálkodni, érdeklõdni, feladataikat leleményesen, ötletgazdagon megoldani, nyitott, aktív, elfogadó, harmonikus egyéniségekké formálódni és érzelmeiket kifejezõ, együtt érzõ, toleráns emberekké válni.
A tárgyi feltételeket szeretnénk különbözõ pályázatok készítésével és alapítvány létrehozásával segíteni.
 
 
Helyi nevelési programunk
 
Helyi nevelési programunk a nevelõtestület által elkészített adaptált program, amely a szülõi igények, az óvoda környezeti adottságainak figyelembevételével készült. A tevékenységközpontú programot szeretnénk kiegészíteni a kompetencia alapú programmal, fokozatosan.
Programunkban kiemelten kezeljük az óvoda nevelõ és személyiségfejlesztõ funkcióját, a gyermek és a környezet kapcsolatát.
 
Nevelésünk vezérfonalát aktív és folyamatos tevékenység fontossága, a személyiségformáló, szokásalakító szerepe jelenti, fontos a befogadó, elfogadó - inkluzív pedagógia a nevelés folyamatában.
Programunk könnyen kezelhetõ, érthetõ, a benne megfogalmazott alapelvek, célok, feladatok segítséget, irányt adnak a mindennapi munkánkhoz, a gyermekek fejlesztésére, személyiségük alakítására.
 
Programunk szellemében tevékenykedni sikerélményt jelent számunkra, mert:
 
 • kedveljük a rugalmas eljárásokat,
 • átérezzük a gyermekek lelkivilágát,
 • figyelembe vesszük munkánk során az érés, a fejlõdés természetes összefüggéseit,
 • megalapozzuk a gyermekek természeti és társadalmi környezetben lévõ világ értékeit,
 • olyan szokások, viselkedésformák, készségek, képességek birtokába juttatjuk el õket, amelyekkel a környezeti problémák iránti érzékenységet, a helyes értékrendszert, a késõbbi évek környezettudatos életvitel kialakítását alapozzuk meg,
 • környezettudatos szemléletmóddal rendelkezünk,
 • követendõ példát tudunk nyújtani magunk és a szülõk számára,
 • fontos az SNI, HH és migráns gyermekek integrált nevelése.
 
Célkitûzéseink megvalósítását szakmailag felkészült nevelõtestület és pozitív hozzáállású munkatársak segítik.
 
Programunkhoz kapcsolódó hagyományos rendezvényeinken túl a karácsonyi, húsvéti készülõdés, vásár, betlehemezés, szülõk-óvodások délutánok és egyéb programjaink nemcsak a szülõknek, hanem a községben élõk számára is jelentõs eseményeknek számítanak. Részt kívánunk venni a Község életében és szoros kapcsolatot kialakítani az iskolával, civil szervezetekkel.
 
 
Minõségirányítási programunk
 
Minõségirányítási programunk 2004 szeptemberében került bevezetésre, megfelelõen mûködik, melynek alapjául a partner igény és elégedettség mérése szolgál. A folyamatok mûködtetését szolgáló szabályzatok mellett elkészül a minõsítési, értékelési és az Esélyegyenlõségi Szabályzat is, amely az IMIP mellékletet képzi.
 
 
Óvoda-család kapcsolata
 
Hagyományos alapokon mûködik nálunk az óvoda családdal való kapcsolata.
Segítõszándékú, aktív, érdeklõdõ, igényes szülõi háttér segíti munkánkat, a gyermekek harmonikus fejlõdését. A szülõk támogatják pedagógiai törekvéseinket, segítenek bennünket a megvalósításban. Aktívan részt vesznek a programjainkban. Felajánlásaikkal, lehetõségeikkel segítik az óvoda eszközállományának bõvítését is. Az évrõl-évre elkészített szülõi felmérés eredményeit igyekszünk a még tartalmasabb együttmûködés szolgálatába állítani.
 
 
Gyermekvédelmi feladataink
 
Helyi Nevelési Programunkban, Házirendünkben is hangsúlyt kap a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladataink konkrét megfogalmazása.
Az óvoda minden dolgozója szeretetteljes odafigyeléssel, egyénre szabott fejlesztéssel segíti a hátránnyal érkezõ gyermekeket.
Veszélyeztetett gyermekünk nincs és nem is volt az elmúlt idõszakban. Hátrányos gyermekek száma is elenyészõ.
Gyermekvédelmi felelõsünk rendszeresen részt vesz óvodaközi, családsegítõ, gyermekjóléti szolgálat megbeszélésen. Az arra rászoruló gyermekek támogatását munkájával segíti. 
 
 
Nevelési idõn kívüli tevékenységek
 • katolikus hitoktatás
 • angol nyelvoktatás kicsiknek és nagyoknak
 • úszásoktatás tavasztól
 • focisuli
 • rendszeres zenés-verses elõadások
 • meseelõadások
 
Szülõk Akadémiája – meghívott vendégek elõadásai
 • iskola-igazgatónõ
 • védõnõ
 • orvos
 • pszichológus
 • logopédus
 • rendõr
 • a szülõk által igényelt elõadók