/ nyomtatás

Református egyház

Múlt és jelen
 
A Csóri Református Egyház alapításának éve: 1542.
 
A falu lakossága az 1700-as évek elején már szinte teljes mértékben református volt. A reformátusok több mint 200 évig birtokolt kõtemplomát 1747. április 11.-én Mária Terézia vallásüldözõ politikája következtében az akkori földesúr, Fejérvári Pál „szép csendesen, kéréssel és ígérettel elvette”. Helyette egy „új templomot” építhetett a gyülekezet, mely még ugyanabban az évben, 5 hét alatt készült el, tapasztott sövényfallal, vályogból, nádtetõvel. Sem tornya, sem harangja, de még utca felõli bejárata sem lehetett.
 
 
A jelenlegi templom 1809-ben épült ugyanarra a telekre. Felszentelésére csak tíz év múlva, 1819-ben kerülhetett sor, ugyanis a gyülekezet annyira elszegényedett, hogy a belsõ berendezés költségeire és a felszentelésre már nem futotta.
A II. Világháború dúlását nagyon megszenvedte a gyülekezet is. 1945. március 18.-án az új paplak délkeleti részét orosz bombatámadás érte, mely a tetõ egy részét lesodorta.
A háború pusztításai a templomot sem kerülték el. A németek, mielõtt feladták a falut, szétlõtték a vörösréz borítású tornyot. A legkisebbik kivételével a harangok is megsemmisültek, de az is súlyosan megsérült.
A megszálló szovjet katonaság a templomot feldúlta és kifosztotta, a hangversenyorgonát megsemmisítette. A lelkészi irodából az anyakönyveket kidobálták a trágyadombra, a lelkipásztornak késõbb csak hiányosan sikerült összeszednie azokat. Egész évfolyamok hiányoznak a mai napig. A hivatalos pecsétnyomók eltûntek, a páncélszekrényt felfeszítették, és tartalmát elvitték.
 
A Református Egyház régtõl mûködtetett felekezeti iskolát a faluban, melyet 1948-ban államosítottak. Ezt követõen a rendszerváltásig az egyház teljesen kiszorult az iskolából. 
 
A rendszerváltást követõen ismét lehetõvé vált az iskolai, sõt idéntõl az óvodai hittan-oktatás is. Jelenleg 4 csoportban 23 gyermek részesül hittan-oktatásban. 
A gyülekezet lehetõségeihez mérten igyekszik templomát és lelkipásztori lakását rendben tartani. Nagyobb templom-karbantartásra és javításra 2006. nyarán került sor.
 
Rendszeresen tartunk vasárnapi istentiszteleteket és adventtõl húsvétig hétköznapi bibliaórákat. Alkalmanként gyülekezeti ünnepélyeket és szeretetvendégséget rendezünk. Sófalva (Erdély) református gyülekezetével testvér-gyülekezeti kapcsolatot ápolunk.
 
Egyházszervezet
 
A Csóri Református Egyházközség a Dunántúli Református Egyházkerület Mezõföldi Egyházmegyéjének nyugati részén fekszik.
 
Lélekszáma 200 lélek
Lelkész Genda Attila Csaba
Gondnok Gelencsér Istvánné
Pénztáros Balla Béláné
Kántor Tõke Ferenc
 
Régi hiányosságot pótolt gyülekezetünk presbitériuma, amikor a 2009. február 13-án tartott presbiteri gyûlés alkalmával újraszervezte az évek alatt teljesen összekuszálódott és áttekinthetetlenné vált presbiteri körzeteket.
Csór területén összesen 8 presbiteri körzetet szerveztünk, melyek mindegyikében egy-egy presbiter végez a presbitérium határozata alapján önkéntes presbiteri szolgálatot. 
 
Szolgálatuk (a teljesség igénye nélkül) a következõbõl áll:
Körzetükben pontos nyilvántartást vezetnek a református egyháztagokról;
Megszervezik a család- és beteglátogatást (kérésre elkísérik a lelkészt a családlátogatásra);
Értesítik körzetük egyháztagjait a fontosabb egyházi eseményekrõl;
Összegyûjtik az önkéntes egyházfenntarói járulékot vagy egyéb adományokat;
 
A új körzetek és az azokat képviselõ presbiterek
 
Körzet száma Presbiter neve Címe, Telefonszáma A körzethez tartozó utcák
1. Vincze Tamás Petõfi utca 5. Petõfi utca
    433-500 Ady Endre utca
      Fõ utca
2. Samu Mihályné Magyar utca 11. Kossuth utca
    433-521 Magyar utca utca
      Fõ tér
3. Vörös Lajosné Alsótabán u. 12/A Alsótabán utca
    433-709 Felsõtabán utca
      Rákóczi utca
4. Sípos Jánosné Alsótabán utca 11/A Felsõtabán utca
    433-647 Fõ utca
5. Gelencsér Istvánné Kossuth L. u. 13. Dózsa György utca
 
gondnok
 
Fõ utca (Magtártól a
Plébániáig)
6. Tóth Sándorné Kossuth L.  u. 25. Vörösmarty utca
    433-100 Széchenyi utca
      Táncsics Mihály utca
7. Balla Béla Felsõtabán u. 56. Arany János utca
    433-080 Ifjúság utca
8. Vörös Lajos Alsótabán u. 12/A Belátó utca
    433-709 Radnóti utca
       
 
Legfontosabb  istentiszteleti és egyéb alkalmaink
 
Vasárnapi istentisztelet minden   vasárnap 10:00 templom
Bibliaóra Adventtõl Húsvétig szerda 17:00 lelkészi hivatal
 
Oktatás
     

Óvodások

hétfõ 10:00-10:40 Óvoda

1-2-3. osztály

péntek 11:45-12:30 Felsõ iskola
4-5-6. osztály péntek 12:45-13:30 Lelkészi Hivatal
Konfirmációi elõkészítõ péntek 15:00-15:45 Lelkészi Hivatal
 
    
Elérhetõségünk
 
Postai cím: Református Egyházközség 8041 Csór, Kossuth u.11.
Tel.: 06-22/433-548 
E-mail: ref.egy.csor@freemail.hu