/ nyomtatás

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

A tanyagondnoki szolgálat célja, hogy
•    elõsegítse a településen élõk számára a községben hiányzó, az alapvetõ szükségletek kielégítését segítõ szolgáltatásokhoz, közszolgálatokhoz való hozzájutást,
•    elõsegítse a rászorult személyek szállítási problémáinak megoldását,
•    segítse a település lakosságát érintõ információk gyûjtését és továbbítását, kapcsolattartást,

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:
Elsõsorban a tanyagondnoki körzet területén életvitelszerûen tartózkodó külterületi lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. A közvetett szolgáltatások tekintetében a község területén életvitelszerûen tartózkodó lakosság.

Közremûködés az étkeztetésben
A tanyagondnok kiemelt feladata a külterületi igénybevevõk részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történõ házhoz szállítása. A tanyagondnok ezt a feladatot írásban jelzett igények alapján látja el. Kapcsolódó feladata a szolgáltatást igénybe vevõkkel való beszélgetés során a további alapellátási igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé. Az ételszállítás hétköznapokon 11 órától – 12.30 óráig történik.

Közremûködés a közösségi információk szolgáltatásában
A tanyagondnok hirdetményeket, szórólapokat helyez ki a külterületek frekventált közterületein, illetve szóban tájékoztatja a lakosságot az aktuális programokról és rendezvényekrõl.

Közremûködés a házi segítségnyújtás biztosításában
A házi segítségnyújtás feladatát az Iszkaszentgyörgyi Alapszolgáltató Intézményi Társulás által foglalkoztatott gondozók útján látja el. Tekintettel arra, hogy a házi segítségnyújtás és a tanyagondnok által nyújtott szolgálat keretében ellátandó feladatok egy köre gyakorlatilag megegyezik, ugyanakkor a házi segítségnyújtás körében ellátandó feladatok egy részéhez megfelelõ képesítés szükséges, így a tanyagondnok azon feladatok ellátásában mûködik közre, melyek képesítés nélkül is végezhetõek, így különösen a ház körüli feladatok ellátásában, bevásárlásban, számlák befizetésében, postai küldemények feladásában, felvételében, gyógyszerkiváltásban. A két szolgálat tekintetében nagyon fontos, hogy feladataikat kölcsönösen együttmûködve látják el. A gondozónõ(k) a településen dolgoznak, gyakran kérik a tanyagondnoki szolgálat segítségét az idõsek rendezvényekre, orvoshoz történõ szállításában.  

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
A feladat három fõ területet érint:
•    a betegek háziorvosi rendelésre, illetve
•    egyéb egészségügyi intézménybe szállítását, valamint
•    a gyógyszerek kiváltását, és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását
A szállítási feladatot igény szerint látja el. A településen kívüli betegszállítás esetén alkalmazkodni kell a rendelési idõkhöz és az elõírt idõpontokhoz. A tanyagondnok a sürgõsségi betegszállítást nem helyettesítheti.

Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása
Az Óvoda és Általános Iskola helyben van. A gyermekek rendszeres iskolába, óvodába történõ szállítása a tömegközlekedés hiányosságai miatt részben megoldott. Így a tanyagondnok igény esetén részt vehet az adott nevelési évben és tanévben a gyerekek intézménybe történõ szállításában. A nyári szünetben ugyanakkor az ezt igénylõ nyári ügyeletet igénybe vevõk részére végezhet szállítási feladatot a tanyagondnok.

Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése
A tanyagondnoki szolgálat további feladata a segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylõk adott hivatalokba, intézményekbe történõ szállításával, illetve az ügyek tanyagondnokok által történõ elintézésével.
A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintõ gondokat az önkormányzat felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani.

Tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.
Településünkön a tanyagondnoki feladatokat Kalmár László látja el.
A szolgáltatás részleteirõl, az igénybevétel szabályairól, valamint az igénybe vevõk jogairól és kötelezettségeirõl tájékozódjon a település honlapjáról, ill. a tanyagondnoknál vagy a Polgármesteri Hivatalban személyesen ill. telefonon.

Kapcsolatfelvétel
Csór Község Önkormányzata
8041 Csór, Fõ tér 10.
Telefon: 06/22/599-510
E-mail: hivatalcsor@gmail.com


Csatolmányok:
Csór Község Önkormányzat Tanyagondnoki rendelete
Szakmai Program